PESW
  • English (English)

پرینت

دوره های آموزشی

طرح آماد
( آموزش، مهارت، اشتغال و درآمد) 
با همکاری شرکت اِنوِکان، دانشگاه شهید بهشتی و بانک انصاربراساس نظریه سازمان جهانی کار (ILO) در صورتیکه نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل باشد، وضعیت بیکاری آن کشور در نقطه بحرانی است. با این تعریف وضعیت بیکاری ایران در نقطه بحرانی قرار دارد و یکی از چالشهای اساسی بخش عرضه نیروی کار کشور، ناسازگاری بین مهارت جوانان فارغالتحصیل و تقاضای بنگاهها است. در حوزه فناوری اطلاعات سرعت تغییرات بسیار بالا بوده و طول عمر مفید فناوریها کوتاه است، لذا بهترین استراتژی برای متخصصان آن است که پس از فارغالتحصیلی مهارتهای فنی خود را با یک بِرَند مطرح جهانی هماهنگ کرده تا با تغییرات فناوری از مهارتهای مورد نیاز بازار کار عقب نمانده و همواره با بازآموزیهای دورهای در مرزهای فناوری حرکت کنند. از آنجا که تحریمهای ظالمانه مانع عضویت جوانان ایرانی در باشگاه فناوری بِرَندها میشود، طرح آماد با نیت افزایش مهارت و کسب مدارک بینالمللی برندهایی مانند اوراکل، مایکروسافت و ... این فرصت را به جوانان کشور، شاغلین صنعت فاوا و سایر علاقهمندان میدهد تا به سادهترین شکل ممکن در مسیر اخذ مدرک بینالمللی قرار گیرند. 

در این طرح از طریق اخذ نمایندگی از شرکت Envecon ، امکان شرکت در دوره های اوراکل و دوره های مایکروسافت و همچنین شرکت در آزمون معتبر بین المللی آنها، در کشور هند فراهم آمده است .

علاقمندان می توانند با مراجعه به کارشناسان شرکت تک پنجره الکترونیک پارسیان و مشاوره رایگان دوره های آموزشی ، سطح آمادگی خود را بیازمایند و در صورت نیاز دوره های آموزشی را با همکاری دانشگاه شهید بهشتی بگذرانند، سپس پس از آموزش بسته به میزان آمادگی و علاقه خود، بهترین مسیر را برای رسیدن به هدف انتخاب نمایند .

همچنین تسهیلات ویژه بانکی جهت کمک به علاقمندان پیش بینی گردیده است.

 Powered by DAY TELECOM