PESW
  • English (English)

پرینت

سازمان

 


تحقیقات نشان می دهد که تنها 20 درصد از شرکت ها و سازمان ها، در دستیابی به اهداف و رضایت کارکنانشان به موفقیت دست یافته اند. این مجموعه تلاش می نماید تاعملکرد مالی مشتریان را بهبود داده و سیستم سازمانی بهتری، جهت دستیابی به موفقیت های بیشتر را به آنان معرفی می نماید.

تخصص ما در حوزه های زیر می باشد:

·         سازمان تشخیصی: (هدایتگر سازمان). ابزار تشخیصی شرکت تک پنجره الکترونیک، ارزیابی و شناسایی چگونگی بهبود عملکرد سازمان ها است. این کمک ها شرکت ها را متوجه نقاط ضعف و قوت شان خواهند کرد و در پایان، مهم ترین نتایج در بخش تولید عملکرد کسب و کار، رقم خواهد خورد.

·         مدل عملیاتی و طراحی سازمانی: مدل عملیاتی مناسب با طراحی مشخص، چگونگی سازمان دهی منابع سازمان و رسیدن شرکت به اولویت های استراتژیک را محقق خواهد ساخت. مجموعه تک پنجره، به مشتریان در زمینه طراحی و پیاده سازی مدل های عملیاتی که به اجرای استراتژی منجر می شوند، کمک خواهد کرد.

·         ساده سازی سازمان: پیچیدگی سازمانی موضوع جدیدی است و به وسیله رشد، جهانی شدن و فن آوری ها به جلو حرکت کرده و به صرف زمان و تمرکز زیادی نیاز دارد. رویکرد جامع مجموعه تک پنجره، به شناسایی و تحلیل همزمان محرک های اساسی پیچیدگی، کمک خواهد کرد.

·         اثربخشی تصمیم: مجموعه تک پنجره به شناسایی تصمیمات کلیدی و بررسی هر یک از این تصمیمات برای تعیین حوزه های مشکل زای سازمان ها می پردازد و از این طریق به تنظیم مجدد تصمیمات برای حداکثر کردن اثربخشی سازمان ها، کمک خواهد کرد.

·         نقش مرکز: بررسی نقش مرکز به مدیران اجرائی شرکت های با ساختار ناکارآمد کمک خواهد کرد، تا بهترین مدل سازمانی را برای شرکت خود تعیین کنند. نقش مرکز باید "مناسب با اهداف"، "نمایه کسب و کار"، "استراتژی" و "استایل رهبری"  به افراد داده شود؛ زیرا 90 درصد از اثربخشی های عملیات در شرکت ها و سازمان ها توسط افراد درست، دارای تصمیمات منطقی و در زمان مناسبصورت خواهند پذیرفت.

·         مدیریت استعداد و رهبری: هیچ یک از شرکت ها بدون وجود افرادی بزرگ، عملکرد عالی نخواهند داشت. شرکت های با عملکرد بالا، همواره نقاط مثبت یا همان نقاط قوت خود را ارزیابی کرده و کارکنان ارزشمندشان را در بخش های مهم تصمیم گیری ها، مستقر می نمایند.

·         اقدامات و انگیزه ها: شرکت ها از طریق اقدامات موجود، عملکرد پویا خود را اندازه گیری کرده و با تمرکز بر آنچه واقعا برای کسب و کارشان مهم است، عمل خواهند کرد. ما داشبوردهایی برای اندازه گیری عملکرد کسب و کارهای در حال اجرا ساخته ایم، و به شرکت ها در زمینه گزینش سیستم های پاداش مناسب که به پیشبرد اهداف سازمان و اثربخشی تصمیمات منجر می شوند، کمک خواهیم کرد.

·         فرهنگ عملکرد بالا: فرهنگ شرکت ها و سازمان ها به عنوان مزیت رقابتی شان شناخته می شود، زیرا چگونگی انجام کارها و چگونگی رفتار کارکنان از این طریق حاصل می گردد. کپی کردن فرهنگ برای رقبا کاری بس دشوار است؛ بنابراین، عملگران موفق با ایجاد محیطی مناسب، سعی در تبدیل شخصیتی منحصر به فرد برای کارکنان و ایجاد انگیزه در آن ها برای تصمیم گیری درست داشته؛ تا از این طریق بتوانند کارها را در زمان و مکان مناسب به انجام رسانند.

·         مدیریت تغییر: تغییر همواره امری مشکل است. تغییر سازمانی عمدتاً فرایندی حساس است، این فرایند اغلب یک منبع تنش ناپذیر و ناامن است. ما این مشکل را از طریق ایجاد برنامه ارتباطات و ارائه طرح تعاملی با مشتریان، در زمینه عدم مقاومت در برابر تغییر، حل خواهیم کرد.

 

 

Powered by DAY TELECOM