PESW
  • English (English)

پرینت

امور مالی شرکت

 

 

مشاوره در زمینه امور مالی شرکت ها به مشاوره در بخش های استراتژی شرکت، استراتژی مالی، معاملات و چشم انداز بازار سرمایه، متصل است و برای کمک به مدیران و تیم های آن ها ایجاد ارزش می نماید. 

 

شرکت تک پنجره، به بهبود مدیریت ارتباط سازمان ها و شرکت ها با سرمایه گذار و آمادگی و پاسخ به سوالات آن ها، کمک خواهد کرد.

 

·         بازارهای سرمایه:ما به مشتریان خود آموزش خواهیم داد که چطور سرمایه سهامداران صنعت/کسب و کار خویش را از طریق الگوبرداری بازگشت دهند. ما مشخصاً شکاف های موجود در صنعت/کسب و کار را براساس ارزش بازار، ریشه یابی کرده و در مقابل، استراتژی حل شکاف را شناسایی و بکار خواهیم گرفت. مجموعه تک پنجره، اهداف سازمانی را به دقت تجزیه و تحلیل کرده و از توسعه استراتژی های شرکت/سازمان، تصمیمات سرمایه گذاری و ملاحظات تأمین مالی حمایت خواهد کرد. همچنین از مشتریان می خواهیم از ترازنامه به عنوان سلاحی استراتژیک استفاده نمایند. در پایان، مشتریان را در توسعه سهام و برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران و تحلیلگران همراهی خواهیم کرد.

 

·         معاملات: تخصص ما در زمینه معاملات شامل طیف گسترده ای از خدمات و پشتیبانی «مدیریت ادغام در سازمان ها» می شود؛ استراتژی، ملاحظات ارزیابی، برنامه ریزی، ادغام، جداسازی، و پشتیبانی از انتخاب روندها، به مشتریان کمک خواهند کرد تا از طریق معاملات کسب ارزش نمایند.

 

·         مدیریت امور مالی شرکت:تخصص ما کمک به مدیران امور مالی برای رهبری امور مالی شرکت متناسب با اصول و سطحوح جهانی است. شرکت تک پنجره، در زمینه توسعه رویکردی یکپارچه در زمینه برنامه ریزی مبتنی بر ارزش، مشاوره خواهد داد و  برای دستیابی به این مقوله بر ایجاد ارزش سهم سهامداران از طریق استراتژی، برنامه ریزی کسب و کار، تخصیص منابع، مدیریت عملکرد و برنامه های بودجه مبتنی بر صفر، تمرکز خواهد کرد. 

 

·         عینیت و استقلال: ما به مشتریان مان متعهد هستیم که از سازگاری معاملات آن ها با استراتژی های شرکت/سازمان ایشان اطمینان حاصل کنیم.

 

 


Powered by DAY TELECOM